Bohaterowie Powiśla Dąbrowskiego

Bóg, Człowiek, Ojczyzna...

Bohaterowie Powiśla Dąbrowkiego

Bohaterowie Powiśla Dąbrowskiego - powiat dąbrowski dziś

Powiat Dąbrowski zajmuje powierzchnię 530 km2, w tym 408 km2 użytków rolnych. Zamieszkuje go 58,6 tys. osób, w tym, w mieście Dąbrowie 11,3 tys., a na terenach wiejskich 48,1 tys. Daje to średnią gęstość zaludnienia w powiecie 113 osób na 1 km2 powierzchni ogólnej.

W skład Powiatu wchodzi 7 gmin: Dąbrowa Tarnowska, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin; 78 miejscowości, w tym 76 wsi i dwa miasta: Dąbrowa Tarnowska i Szczucin. Najliczniejsze są wsie niewielkie, liczące poniżej 500 mieszkańców: jest ich 37. Wsi średnich liczących od 500 do 1000 mieszkańców, jest 31. Dużych wsi (powyżej 1000 mieszkańców) jest 8, w tym jedna Radgoszcz, liczy powyżej 3 tys. mieszkańców. Stolicą Powiatu jest Dąbrowa Tarnowska.

Powiat Dąbrowski położony jest w północno-wschodniej części województwa małopolskiego, w obrębie dwóch jednostek fizjograficznych: Plaskowyżu Tarnowskiego i Kotliny Sandomierskiej, zwanej w tym fragmencie Niziną Nadwiślańską. Od wschodu graniczy z powiatem mieleckim a od południa z powiatem tarnowskim. Naturalnymi granicami z zachodu jest najpiękniejsza górska rzeka Polski - Dunajec, a z północy rzeka Wisła. Część Powiatu ma teren nieco urozmaicony, o lekko pofałdowanych, pagórkowatych wierzchowinach. Resztę obszaru, znacznie rozleglejszą, stanowią nadwiślańskie równiny. Krainę te nazywamy Powiślem Dąbrowskim. Niemal całkowicie płaski teren przecinają liczne, niewielkie cieki wodne, wpadające do Wisły a biorące początek w nieco bardziej wyniesionej, południowej części Powiśla. Największym z nich jest ciek Żabnica-Breń, płynący równolegle do Wisły z zachodu ku wschodowi przez całą niemal szerokość północnej części Powiatu i przyjmujący niewielkie, lecz bardzo liczne dopływy.

Powiat Dąbrowski jest regionem typowo rolniczym, dominuje przemysł rolno-spożywczy, którego funkcjonowanie wsparte jest rozwojem usług i turystyki. W powierzchni ogólnej Powiatu największą pozycję stanowią użytki rolne, zajmujące 77,6% gruntów, a w niektórych gminach nawet powyżej 80%. Inne grunty, a więc tereny zabudowane, drogi i nieużytki zajmują 12% powierzchni powiatu.
Powiat Dąbrowski leży w niewielkiej odległości od Krakowa (ok. 100 km), który jest uważany za kulturalną stolicę Polski, oraz Tarnowa (ok. 20 km) z jego ciekawą historią i architekturą.
Powiat przecina droga krajowa nr 73, Kielce -Dąbrowa Tarnowska - Tarnów - Krynica. Planowana jest jej modernizacja, która połączy teren naszego Powiatu z najnowocześniejszym przejściem granicznym na granicy południowej w Koniecznej. Przedsięwzięcie spotkało się z zainteresowaniem strony słowackiej i węgierskiej, gdyż połączyłoby planowany węzeł autostrady A-4 w Krzyżu pod Tarnowem z autostradą od Presova do Koszyc. Jest to położenie dogodne dla przyszłych inwestorów, co dodatkowo podkreśla fakt, że przez Powiat przebiega również linia kolejowa Tarnów - Szczucin. Uzupełnieniem sieci komunikacyjnej stałaby się po wybudowaniu odcinka Szczucin - Busko Zdrój linia kolejowa łącząca Tarnów i Kielce. Obecnie w związku z zawieszeniem ruchu na linii Tarnów - Szczucin podjęto działania wraz z Starostwem Tarnowskim zmierzające do uruchomienia autobusu szynowego.
Muzeum Drogownictwa - Szczucin
Powiat posiada dobrze rozwinięta infrastrukturę techniczną i społeczną (rozbudowana sieć telefoniczna, większość wsi zgazyfikowana, prace nad siecią wodno-kanalizacyjną prowadzone są w zaawansowanym stopniu , duży zasób siły roboczej oraz potencjał ludzi chętnych do pracy, w tym również wykształconych). Na terenie Powiatu istnieją również tradycje handlowe - targowiska, jarmarki, produkcja dobrej jakości, zdrowej żywności, uprawy truskawek. Na terenie Powiatu można spotkać wiele cennych zabytków dziedzictwa kulturowego. Należy do nich m. in. jedno z najciekawszych muzeów techniki w Polsce - Muzeum Drogownictwa w Szczucinie, w którym zgromadzone są stare maszyny maszyny i urządzenia do budowy dróg i mostów, dokumenty historyczne oraz przepiękną panoramę przedstawiającą prace drogowe. Niewątpliwie największą atrakcją, obok zabytków architektonicznych i muzealnych, jest wieś Zalipie gm. Olesno, tzw. "malowana wieś". Nie ma w Polsce drugiej takiej wsi, z tak fantastycznie i zarazem fantazyjnie pomalowanymi chałupami. Każdą zagrodę zdobi tysiące motywów kwiatowych, różnokolorowych ludowych ornamentów. Z przeszłością Powiatu Dąbrowskiego związane są znane postacie historyczne: Henryk Sucharski, Jakub Bojko, Józef Zauski, a także znana poetka Maria Kozaczkowa.
Na terenie Powiatu Dąbrowskiego znajduje się wiele miejsc pamięci narodowej z okresu I i II wojny światowej (cmentarze, pomniki).

Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej tworzy wspólnie z samorządami gminnymi silne lobby w celu pozyskiwania funduszy na najważniejsze inwestycje powiatowe. Przystąpiliśmy do Związku Powiatów Polskich oraz do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni rzeki Dunajec.
Mając na uwadze ułatwienie osobom przedsiębiorczym dostępu do kapitału rozwojowego podjęliśmy działania wraz z sąsiednimi powiatami, zmierzające do utworzenia Funduszu Poręczeń Kredytowych.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem będzie utworzenie Powiatowego Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacji w Szczucinie. Głównym celem Inkubatora będzie pomoc nowo powstałym firmom w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Promował będzie przede wszystkim mały i średni biznes, współpracę gospodarczą, wymianę doświadczeń, wspólne działania zmniejszające ryzyko i koszty. Inkubator ma oferować przedsiębiorstwom i instytucjom powierzchnie biurową, indywidualnie dostosowaną do potrzeb.
Plan przedsięwzięć, które Powiat chce realizować wspólnie z gminami jest bogaty. Bez gmin trudno cokolwiek zrobić. Służymy tym samym ludziom na tym samym terenie. Wspólnie z samorządami gminnymi powołaliśmy "Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego", co pozwoli na kreowanie spójnej polityki gospodarczej, wspólne działania na rzecz rozwoju powiatu jak również bardziej efektywną promocję regionu. Takie połączenie sił powinno ułatwić dostęp do funduszy pomocowych zewnętrznych krajowych i zagranicznych.
Targi Gospodarcze Gmin Powiśla Dąbrowskiego
Konieczność promocji regionu, integracji gmin w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz potrzeba ożywienia gospodarczego poprzez rozwój małej i średniej przedsiębiorczości doprowadziły do zorganizowania wspólnego przedsięwzięcia jakim są Targi Gospodarcze Gmin Powiśla Dąbrowskiego. Jest to największa impreza tego typu na naszym terenie. Wtedy na specjalnych stoiskach prezentowane są wszystkie gminy, lokalne firmy i przedsiębiorstwa. Oprawę artystyczną stanowią występy zespołów folklorystycznych, dziecięcych, tanecznych i orkiestr dętych. W najbliższym czasie chcemy się zająć dwoma inwestycjami: ochroną zlewni rzeki Breń oraz budową ponad gminnego wysypiska śmieci.
Na wspólne przedsięwzięcie tej rangi łatwiej będzie uzyskać środki pomocowe z Unii Europejskiej.
Krótki okres funkcjonowania powiatu przyniósł wyraźny postęp we wszystkich dziedzinach życia. Podejmowane inicjatywy społeczne, wspierane przez władze samorządowe powiatu i gmin stwarzają warunki do dalszego, wszechstronnego rozwoju Powiśla Dąbrowskiego.

http://www.powiatdabrowski.pl/

Kontakt z administratorem: marekmosio@gmail.com